Overname De Kop Breed door Stichting Kabel Veendam

Nietap 14-04-2020

Geachte leden,

Bestuur en directie, alsook de ledenraad en Raad van Toezicht zijn verheugd met de verkoop van ons glasvezelnet. Wij hebben als buurtgenoten gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen voor de aanleg van ons glasvezelnet. We vormen met zijn allen een gezonde organisatie, maar het was geen doel op zich om een glasvezelorganisatie te zijn en te blijven. Het doel was :”Snel Internet bij ons op het platteland”. Dat hebben we bereikt. Daar mogen we trots op zijn. Voor het verdere onderhoud van ons net hebben wij gezocht naar een betrouwbare netbeheerder. Die hebben wij gevonden bij de Stichting Kabelnet Veendam.

Op 26 februari 2020 heeft de ledenraad van onze coöperatie De Kop Breed u.a. unaniem ingestemd met het voorstel van uw bestuur om ons glasvezelnet te verkopen aan Vekoglas (het netwerkbedrijf van Stichting Kabelnet Veendam). Tevens heeft de ledenraad de bestuurder gemachtigd om alle handelingen te verrichten, die noodzakelijk zijn om deze verkooptransactie te regelen.

Inmiddels is ons glasvezelnet bij notariële akte overgegaan naar Vekoglas, van Stichting Kabelnet Veendam (SKV). Alle verplichtingen en rechten (ook uw rechten en verplichtingen) zijn daarmee overgegaan naar SKV. Ook uw relatie met De Kop Breed is in zijn geheel overgegaan. Dit komt dus neer op het volgende:

  1. SKV neemt alle rechten en verplichtingen over van onze Coöperatie
  2. Uw huidige relatie met de coöperatie DKB gaat gewoon over naar SKV
  3. Uw buitengebied bijdrage gaat dus ook gewoon mee en als u alles in 1x betaald heeft wordt dit natuurlijk ook gerespecteerd.
  4. Als lid van de coöperatie heeft u zich gecommitteerd om een aantal jaren diensten af te blijven nemen. Deze afspraak blijft een afspraak en gaat ook over naar SKV. Immers deze afspraak was onderlegger voor de meerjarige financiering van ons gezamenlijke glasvezelnetwerk en tevens basis voor een gezonde financiële bedrijfsvoering van onze coöperatie, maar ook noodzakelijk voor een gezonde bedrijfsvoering door SKV

Met de nieuwe beheerder van het glasvezelnet (Vekoglas)  zijn afspraken gemaakt over een verlaging van de netwerkbijdrage van het beheer en onderhoud van het netwerk. Uw providers(Netvisit of Plinq) zullen u binnenkort berichten hoe zij deze korting via uw maandcontributie zullen verwerken in uw maandelijkse kosten.

Er is dus een nieuwe situatie voor De Kop Breed. Op  dit moment vormen wij samen een glasvezelcoöperatie zonder glasvezelnet. Dat lijkt minder zinvol, maar er zijn nog een aantal taken die wij samen moeten vervullen:

  1. Het opzetten van een contactorgaan tussen ons verzorgingsgebied en SKV. Voorlopig is gekozen voor een contactorgaan, dat bestaat uit de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de ledenraad. Mocht u belangstelling hebben voor dit contact-orgaan, dan horen wij dit graag van u.
  2. Uw bestuur zal nog een aantal financiële zaken moeten regelen, waar de ledenraad haar oordeel over moet gaan geven. Dan kunnen we ook de boeken sluiten in de richting van de fiscus enz.
  3. Nadat de ledenraad zegt dat het bestuur de zaken correct heeft afgehandeld, kunnen wij overgaan tot de opheffing van onze coöperatie.
  4. Ook in de toekomst zult u uw bijdrage aan investeringen en het onderhoud van het netwerk betalen (Net als nu) via de providers Netvisit en Plinq. Deze providers hebben het recht om te bepalen of zij de korting op de netwerkbijdrage ook doorberekenen aan de klanten .Wij zien het als onze taak om deze afspraken te bewaken.

Het zal u niet ontgaan zijn, dat wij thans leven in een Coronatijdperk met vele beperkingen voor vergaderen enz.

Het bestuur en de Raad van Toezicht van De Kop Breed hoopt met u  om na de Coronacrisis een openbare ledenraad te organiseren, waarbij wij niet alleen spreken over het opheffen van onze coöperatie, maar ook zullen genieten van een hapje en het omhoog heffen van een glas met een drankje om ons gezamenlijke succes te vieren.

Tot dat moment wens ik u het allerbelangrijkste en dat is een goede gezondheid.

Met vriendelijke groet

Geert Wolters

Directeur/bestuurder van De Kop Breed u.a.