Overname De Kop Breed door Stichting Kabel Veendam

Geachte leden,

Als glasvezelcoöperatie staan wij voor een belangrijke beslissing over de verkoop van ons glasvezelnetwerk aan Stichting Kabel Veendam (SKV). Wij zijn als buurtgenoten in coöperatieverband in staat geweest om snel internet te realiseren in de driehoek Peizermade, Leutingewolde, Nietap. Wij mogen daar trots op zijn. Vanaf het eerste moment was Roderwolde een kloppend hart en dat is het nog steeds, want daar komt ons glasvezelsignaal binnen en daar vertrekt het ook.

Maar hoe gaan wij verder?
Een auto kopen is één maar een auto laten rijden is twee. U kent wellicht deze uitdrukking. Een glasvezelnet aanleggen is eveneens één net als het langjarig exploiteren van het net met vrijwilligers hierbij twee is. Als bestuur van de glasvezelcoöperatie De Kop Breed hebben wij over deze zaak nagedacht en zijn tot de conclusie gekomen, dat het verstandig is om ons voor een stabiele bedrijfsvoering in de toekomst aan te sluiten bij een meer robuuste organisatie om een gedegen en klantvriendelijke levering van het snelle signaal te waarborgen.

Als bestuur hebben wij om ons heen gekeken en zijn uiteindelijk uitgekomen bij SKV. Belangrijke redenen voor deze keuze zijn:
1.SKV is een financieel gezonde organisatie, die  ons garandeert ook in de toekomst een goede kwaliteit tegen een juiste prijs kan worden geboden. SKV heeft het eigendom en beheer van haar glasvezelnetwerken ondergebracht in Vekoglas B.V. (een 100 % dochter van SKV). Hier zal ook ons glasvezelnetwerk worden ondergebracht.
2.SKV is een organisatie die zich niet alleen bij de oprichting van De Kop Breed druk maakte over een snel internet, maar nog steedse haar maatschappelijke betrokkenheid toont bij  glasvezelprojecten op “onrendabel” platteland.

NATUURLIJK EN BEGRIJPELIJK DENKT U NU: “WAT BETEKENT DIT VOOR MIJ?”
1.    SKV neemt alle rechten en verplichtingen over van onze Coöperatie
2.    Uw huidige relatie met de coöperatie DKB gaat gewoon over naar SKV
3.    Uw buitengebied bijdrage gaat dus ook gewoon mee en als u alles in 1x betaald heeft wordt dit natuurlijk ook gerespecteerd.
4.    Als lid van de coöperatie heeft u zich gecommitteerd om een aantal jaren diensten af te blijven nemen. Deze afspraak blijft een afspraak en gaat ook over naar SKV. Immers deze afspraak was onderlegger voor de meerjarige financiering van ons gezamenlijke glasvezelnetwerk en tevens basis voor een gezonde financiële bedrijfsvoering van onze coöperatie.

ZIJN ER OOK NOG VOORDEELTJES VOOR MIJ? (is een logische vraag)
1    In de ledenvergadering van De Kop Breed van 15 juni 2017 is besloten om de maandelijkse netwerkvergoeding per 1-1-2018 met € 2,50 (exclusief BTW) te verhogen en deze jaarlijks te indexeren. Dit was nodig om de exploitatie van de coöperatie op orde te brengen en te houden. SKV, als netwerkberheerder, is van mening dat deze verhoging niet langer noodzakelijk is na de overname en zal dit maandelijkse tarief van inmiddels € 3,40 (inclusief BTW) na de overname laten vervallen. Ook zal de netwerkbijdrage de komende 10 jaren niet door uw netwerkbeheerder worden geïndexeerd.
2   Met beide providers, Plinq en Netvisit is overeengekomen, dat zij de verlaging van de netwerkvergoeding in hun tarieven zullen verdisconteren

ZIJN ER OOK NOG NADELEN VOOR MIJ?
Op het gebied van een goed TV signaal of snel internet niet. Plinq en mogelijk andere providers zijn en blijven welkom op ons net. Het is dus niet zo, dat door de overname van het net door SKV er geen andere providers gebruik mogen maken van het net. Het is en blijft een OPEN net. Er verandert dus niets en nadelen in het gebruik kan  ik dus niet benoemen.
Als Coöperatie hebben wij als leden natuurlijk een invloed op het beleid via de ledenraad. Deze ledenraad zal vervallen, maar SKV wil graag met haar klanten in contact zijn door middel van DKB-klantencontact-bijeenkomsten. Dat zullen we later moeten gaan organiseren.

TOT SLOT
Als vrijwillig en onbezoldigd bestuurder/directeur heb ik net als de andere vrijwilligers geen enkel persoonlijk belang bij deze verandering. Wij  streven naar een langdurige en betaalbare continuïteit van een snel internetsignaal voor onze leden. Op 26 februari hebben wij om 20.00 uur een ledenraad in het Dorpshuis te Roderwolde(Hoofdstraat 21-A 9315PA Roderwolde om te besluiten over deze ontwikkeling. Op deze ledenraad hebben alle leden spreekrecht. Het stemrecht is neergelegd bij de leden van de ledenraad. Voorafgaande aan deze belangrijke ledenraad kunt u als lid uw eigen mening delen met de leden van de ledenraad.

Deze leden zijn:
Douwe Oppewal      0623242660
Cas Cnossen              0615080626
Aart Wedemeyer     050-5033803
Harry de Wit             0653845489
Richard van Dijken  0630186187.
Kees Tol                     0619181243

Ik hoop met u van gedachten te wisselen op 26-2-2020 om 20.00 uur in het Dorpshuis van Roderwolde. Zie ook de agenda

Hoogachtend en met vriendelijke groet

Geert Wolters
Directeur/bestuurder De Kop Breed